پلن A

A-4

A-4

1.190.000 تومان

1 ساله
صفحه اصلی
5 لینک

A-3

A-3

790.000 تومان

6 ماهه
صفحه اصلی
5 لینک

A-2

A-2

490.000 تومان

3 ماهه
صفحه اصلی
5 لینک

A-1

A-1

290.000 تومان

1 ماهه
صفحه اصلی
5 لینک

پلن B

B-4

B-4

499.000 تومان

1 ساله
صفحه اصلی
10 لینک

B-3

B-3

299.000 تومان

6 ماهه
صفحه اصلی
10 لینک

B-2

B-2

199.000 تومان

3 ماهه
صفحه اصلی
10 لینک

B-1

B-1

99.000 تومان

1 ماهه
صفحه داخلی
10 لینک

پلن C

C-4

C-4

499.000 تومان

1 ساله
یک صفحه اختصاصی
15 لینک

C-3

C-3

399.000 تومان

6 ماهه
یک صفحه اختصاصی
15 لینک

C-2

C-2

199.000 تومان

3 ماهه
یک صفحه اختصاصی
15 لینک

C-1

C-1

99.000 تومان

1 ماهه
یک صفحه اختصاصی
15 لینک

پلن طلائی

در این پلن با پرداخت 1/500/000 تومان می توانید به مدت یکسال 5 عدد بک لینک در صفحه اصلی، 10 عدد بک لینک در صفحات داخلی و یک صفحه اختصاصی با 15 بک لینک در سایت ما ثبت نمایید.
مرداد 96 - کلیه حقوق متعلق است به طراحی سایت. رسول مهلوجی